Stadgar

Stadgar för Sollentuna Filmklubb
Antagna vid årsmöte 26 januari 2017

 1. Klubben har till uppgift att utveckla medlemmarnas förmåga att med användning av teknik och bildkomposition producera audiovisuellt material.

 2. Rätt till inträde i klubben äger den som är villig att verka för klubbens bästa och efterkomma i stadgeenlig ordning fattade beslut.

 3. Medlem som ej fullgör sina skyldigheter mot klubben eller befinns motarbeta dess syften kan av styrelsen förklaras ha utträtt ur klubben.

 4. Medlem som av egen vilja utträder ur klubben eller genom styrelsebeslut förklaras ha utträtt äger icke göra anspråk på någon del av klubbens tillgångar.

 5. Klubbens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

 6. Årsmöte hålls varje år före januari månads utgång. Därutöver avhålls klubbmöte när styrelsen finner det lämpligt eller när minst 1/3 av medlemmarna så önskar. Kallelse till årsmöte utfärdas minst två veckor i förväg.

 7. Vid årsmötet utses ordförande för kommande arbetsår samt minst två styrelseledamöter.

 8. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Det åligger styrelsen att mellan årsmötena handha klubbens ledning.

 9. Styrelsen är gemensamt inför årsmötet ansvarig för förvaltningen av klubbens tillgångar. Det åligger styrelsen att noggrant föra räkenskaper per kalenderår och att till varje årsmöte utarbeta verksamhetsberättelse för det gångna arbetsåret.

 10. Årsavgiftens storlek fastställs vid årsmötet.

 11. Beslut vid årsmöte och övriga klubbmöten fattas, med undantag för vad som stadgas i §§ 13 och 14, med enkel majoritet. Röstning med fullmakt godkänns ej. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst. Sluten omröstning verkställs om sådan begärs, varvid lotten i händelse av lika röstetal fäller utslag.

 12. Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast ske vid ordinarie årsmöte med minst 2/3 majoritet.

 13. För upplösning av klubben erfordras att beslut härom fattas med minst 2/3 majoritet vid ett ordinarie årsmöte. Samtidigt skall beslutas hur med klubbens tillgångar skall förfaras.